fbpx

John 3:16 (NLT) – Juan 3:16 (DHH) – Juan 3:16 (SND)

For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life.

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.

Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Published by Càirn Globél

Càirn Globél, a faith-based company, is the developer of the unique digital platform (under construction) the 'kern. Look for the upcoming podcast, 'KERN.

Leave a Reply

%d bloggers like this: